Skip Navigation LinksAnesthesia0309-7502

Anesthesia

 

ANES121 ANESTEZİYOLOJİ - I

Bu derste öğrencilere anesteziyolojide terminoloji, anestezinin tanımı ve tarihçesi, ameliyathanenin tanımı ve çalışma prensipleri, ayılma odasının tanımı ve tanıtımı, ameliyathanede ekip çalışması, etik ve yasal kurallar, anestezi makinelerinin tanıtımı, anestezi devrelerinin tanıtımı, anestezi makinelerinin korunması, premedikasyon, anestezide kayıt tutma ve önemi hakkında genel bilgiler anlatılır.

Kredi:  ( 3 / 3 / 0) 4  

ANES122 ANESTEZİYOLOJİ - II

Bu derste öğrencilere Preoperatif değerlendirme, Ameliyat öncesi sıvı-elektrolit dengesinin değerlendirilmesi, Premedikasyon, Monitorizasyon, Entübasyon, Ekstübasyon, Pozisyon ve komplikasyonlar, Derlenme odası, postoperatif ağrıya yaklaşım, Anestezi ve İlaçlar (Dopamin-Dobutrex), Anestezi ve İlaçlar (Nitrogliserin-Niprus), Anestezi ve İlaçlar (Digitaller), Anestezi ve İlaçlar (H2 reseptörleri-Antiemetikler), Anestezi ve İlaçlar (Esmolol-Propronolol) konuları anlatılır.

Kredi:  ( 3 / 3 / 0) 4  

ANES104 ANESTEZİ TEKNİK ÖZEL BAKIM ve TEDAVİ

Bu derste öğrencilere anestezi makineleri ve sistemlerindeki olabilecek arızalar, anestezide kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımı, sterilizasyonu, sıvılar ve bunların hazırlanışı, ameliyathanede bulunan monitörler ve kateterlerin bakımı, anestezi devrelerinin bakım ve onarımı anlatılır

Kredi:  ( 3 / 2 / 0 ) 4

ANES106 ANESTEZİDE FARMAKOLOJİ

Farmakolojiye giriş, ilaç uygulama yolları, farmasötik şekiller, İlaçların farmakokinetiği, ilaçların membranlardan geçişi, ilaçların farmakokinetiği (emilim, dağılım), ilaçların farmakokinetiği (metabolizma, atılım), ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaç etkileşimleri, ilaçların toksik etkileri, ilaç alerjisi, ilaçların etki mekanizmaları, farmakodinamik ile ilgili kavramlar, sıvı-elektrolit tedavisi ve asit-baz bozukluklarının tedavisi, oksijen tedavisi, preanestezik medikasyon, genel anesteziklere giriş, inhalasyon ve intravenöz anesteziklerinin farmakokinetiği

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2

ANES200 YAZ STAJI

I. ve II. Yarıyılda edinilen teorik bilgilerin KKTC ve Türkiye' de bulunan devlet hastaneleri ve özel hastanelerin Anestezi ve Reanimasyon bölümleri ile yoğun bakım servislerinde 4 hafta süresince uygulamalı olarak pekiştirilmesi.

Kredi:  ( 0 / 0 / 0 ) 0

ANES221 ANESTEZİYOLOJİ – III

Karaciğer hastalıklarında anestezi, Endokrin sistem ve anestezi, Kardiovasküler cerrahide anestezi, Çoğul travmalarda anestezi, Ayaktan girişimlerde anestezi, KBB cerrahisinde anestezi, Pediyatrik anestezi, Organ transplantasyonunda anestezi, Böbrek hastalıklarında anestezi

Kredi:  ( 3 / 3 / 0 ) 4

ANES222 ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyonun Tanımı ve Oluşumu, Asepsi, Antisepsi, Sterilizasyon nedir? , Sterilizasyon Türleri, Dezenfeksiyon nedir? , Dezenfeksiyon Türleri, Sağlık personelinde el yıkama uygulamaları, Eldiven- Gömlek giyme, Hastane kontrol hizmetlerine bakış ve organizasyon, Enfeksiyon kontrol komiteleri, İzolasyon Nedir? , Kategoriye özgü izolasyon uygulamaları, Sık rastlanılan Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Enfeksiyonları, Sağlık personeline kan yolu ile bulaşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunmak İçin Alınacak Önlemler, Tıbbi Atıkların Uygun Şekilde Atılmaları ve Zararsız Hale Getirilmeleri, Enfeksiyon Kontrolünde Yanlış Uygulamalar ve Öneriler, Hasta Hastane Sendromu Bir Hastane Enfeksiyonu mudur?

Kredi:  ( 2/ 0 / 0 ) 2  

ANES223 MONİTÖRİZASYON

Ameliyathanede ve yoğun bakımda monitörizasyonun önemi, Solunum sistemi monitörizasyonu, Dolaşım sistemi monitörizasyonu, Üriner sistem monitörizasyonu, Sinir sistemi monitörizasyonu, Vücut ısısının monitörizasyonu

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2

ANES205 İLKYARDIM

İnsan vücudu yapı ve işleyişi , Temel yaşam fonksiyonları, İlkyardımda temel kavramlar, Olay yeri, Acil olgu değerlendirme, Temel Yaşam desteği, Yaralanmalar, yara bakımı, Kanamalar, Kırık,çıkık,burkulma ve incinmeler, Isıya bağlı sorunlar, Zehirlenmeler, Bilinç bozuklukları, Boğulmalar,yabancı cisimler, Taşıma teknikleri, Sargı teknikleri, İlkyardım çantası

Kredi:  ( 2 / 1 / 0 ) 2

ANES228 MESLEKİ UYGULAMA

Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin Anestezi ve Reanimasyon bölümleri ile yoğun bakım servislerinde uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

Kredi:  ( 0 / 8 / 0 ) 4

FZTR151 ANATOMİYE GİRİŞ

Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.

.Kredi:  ( 2 / 2/ 0 ) 3   

FZTR152 FİZYOLOJİYE GİRİŞ

Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre fizyolojisi, sinir, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konuları yer almaktadır.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2

FZTR223 SAĞLIK TERMİNOLOJİSİ VE KAVRAMLARI

Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara  ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırılması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, önekler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.

Kredi:  ( 2 /0 / 0) 2  

ITEC115 BİLGİSAYARA GİRİŞ

Bilgisayarın ve bilgisayarı oluşturan parçaların tanıtımı, önemli bilgisayar dillerinin dayandığı temeller, yazılım bilgi ve becerisi, sağlık ve eğitim alanlarında yaygın olarak kullanılan bilgisayar paket programlarının tanıtımı ve kullanma becerisini kazandırma.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3

ENGL161 İNGİLİZCE - I

ENGL161 birinci sınıfın birinci döneminde verilen akademik İngilizce dersidir. Dersin amacı, öğrencilerin akademik söyleme, dil yapılarına ve sözdağarına ilişkin bilgi ve bilinçlerini sağlamlaştırıp geliştirmektir. Dersin başlıca odağı akademik ortamlarda yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek ve genel olarak öğrenme becerilerini iyileştirmektir.

Kredi:  ( 3 /1 / 0 ) 3  

ENGL162 İNGİLİZCE - II

ENGL162 birinci sınıfın ikinci döneminde verilen akademik İngilizce dersidir. Dersin amacı, öğrencilerin akademik söyleme, dil yapılarına ve sözdağarına ilişkin bilgi ve bilinçlerini daha da sağlamlaştırıp geliştirmektir. Dersin başlıca odağı akademik ortamlarda yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek ve genel olarak öğrenme becerilerini daha ileri düzeyde iyileştirmektir.

Kredi:  ( 3 /1 / 0 ) 

KIMY109 TEMEL KİMYA

Metrik sistemler, çevirme faktörleri, yoğunluk, özgül ağırlık, sıcaklık ilişkileri, atomun yapısı, izotoplar, elektron dizilişleri, orbitaller, peryodik tablo özellikleri, bileşikler, bağlar, mol kavramı, radyoaktivite, maddenin fiziksel halleri, inorganik kimyanın genel prensipleri, maddenin fiziksel halleri ve enerji, gazlar, çözeltiler, çözünürlük, elektrolitler. Konsantrasyon ve çözelti özellikleri, yüzde konsantrasyonlar, molarite, normalite, çözelti türleri, asitler ve bazlar, pH hesaplamaları, nötralleşme reaksiyonları, tampon çözeltiler,

Kredi:  ( 3 /1 / 0 )3   

HIST 280 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Bu derste Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa girişi, Mondros Ateşkesi, Atatürk'ün kişiliği ve Samsuna çıkışı, kongreler dönemi ve Kurtuluş Savaşı, Saltanatın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk ilke ve inkılapları, modern Türkiye konuları yer almaktadır.

Kredi:  ( 2 / 0 /0 ) 2

PSYC111 PSİKOLOJİ BİLİMİNE GİRİŞ

Psikolojinin tanımı, tarihçesi ve dalları, davranış gelişimi, kişilik, öğrenme ilkeleri, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı,  davranış üzerine sosyal  etkiler. Psikolojinin  bilimsel temelleri, psikolojide temel kavramlar ve bilimsel metod. Psikolojide temel süreçler ve uygulama alanları.

Kredi:  ( 2 / 0 / 0 ) 2