Skip Navigation LinksDialysis

Diyaliz Teknikerliği

  Ders İçerikleri 

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe

Diyaliz Programının amacı; diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinasına alınması, takibi, tedavisi ve diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında diyaliz ünitelerinde çalışacak sağlık teknikeri yetiştirmektir. Hızla gelişen tıbbi teknoloji, her alanda olduğu gibi diyalizde de belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Bu başdöndürücü gelişmeler yanında, KKTC ve TC’de ara eleman olarak tanımlanan diyaliz teknisyeni/teknikeri ihtiyacı da aynı şekilde artarak devam etmekte ve özellikle kamu sektöründe diyaliz teknisyeni/teknikeri istihdamı, ihtiyacın çok gerisinde kalmaktadır. Programın amacı böbrek yetmezliği olan kişilerin tedavisi için yürütülen diyaliz çalışmalarında ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirmektir.

Genel Bilgi

Diyaliz ön lisans programını tamamlayacak olan öğrenciler anatomi, fizyoloji, nefroloji, diyaliz, patoloji gibi meslek dersleri almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, el göz koordinasyonu gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, diyaliz teknikeri profesyonelleri olarak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim

KKTC ve TC’de diyaliz teknikerine olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olacağı öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Diyaliz Programı’nın kurulacak olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir.

TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantaj olacaktır.

Olanaklar

  • Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır.
  • Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılcaktır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.
  • Üniversitemiz kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır.
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı, Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin varlığı önemli bir avantajdır.

Kariyer Olanakları

Mezunlar, tüm resmi ve özel hastanelerin diyaliz birimlerinde görev alabilirler. Günümüzde KKTC ve TC’de bulunan hastanelerin diyaliz bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel diyaliz merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel diyaliz merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, üniversite hastanelerinde, diyaliz teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 2172
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe
Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS

Dönem 1

DYLZ107 Diyalize Giriş 1 4 4 - -
Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında takip ve bakımına yönelik kaliteli bir hizmet sunabilmek için bilgi ve beceriler. Sağlık uygulamalarındaki temel kavramlar, insan, sağlık/hastalık ve çevre kavramları, etik karar verme süreci.
DYLZ109 Temel Mesleki Uygulamalar 1 4 3 2 -
Sağlık ekibi, temel insan gereksinimleri, temel özbakım uygulamaları ve özbakıma ilişkin özellikler, postür ve vücut mekaniklerinin temel ilkeleri, Vücut mekaniklerini ve yatış pozisyonları, bireyin mobilize edilmesinin gerekçesi ve önemi, tıbbi ve cerrahi asepsi kuralları, yaşam bulgularının normalden sapma durumları, ilaç uygulama yolları ve güvenli ilaç uygulama ilkeleri.
FZTR151 Anatomiye Giriş 1 3 2 2 -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.
FZTR152 Fizyolojiye Giriş 1 2 2 - -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
FZTR223 Sağlık Terminolojisi ve Kavramları 1 2 2 - -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.
ITEC115 Bilgisayara Giriş 1 3 2 2 -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dönem 2

DYLZ108 Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı ve Bakımı - I 2 5 4 2 -
Diyaliz makinesini tanıma, diyaliz makinesinin temel özellikleri I, diyaliz makinesinin temel özellikleri II, diyaliz setleme, membran yerleşimi, membran yerleşimi, diyaliz makinesinin gerekli bağlantıları, diyaliz makinesinin gerekli bağlantıları, diyaliz makinesi dezenfeksiyon sistemleri, Na ve UF profilleri, Na ve UF profillerinin öğretilmesidir.
DYLZ110 Diyalizde Farmakoloji 2 3 3 - -
Hemodiyaliz ve periton diyalizi, böbrek transplantasyonu gibi tedavi yöntemleri hakkında bilgi. Sağlık kurumlarına hasta kabul çeşitleri ve hasta kabulünde sorumluluklar, hasta güvenliğinin önemi, enfeksiyon kontrolü ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, ağrı yönetimi, sıvı elektrolit dengesinin sürdürülmesi, terminal dönem hasta bakımında dikkat edilecek noktalar.
DYLZ112 İleri Diyaliz 2 3 3 - -
Farmakolojiya giriş ve tanımlar, farmakolojinin inceleme alanı, bölümler; formasötik şekiller ve ilaç uygulama yolları; farmakokinetik özellikler; ilaç yan etkileri ve toksit etkiler, zehirlenmeler ve tedavileri; otonom sinir sistemi ilaçları, Kardiyovasküler sistem ilaçları, reçete bilgisi.
BESD161 Temel Beslenme İlkeleri 2 2 2 - -
Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenme.
SGBL108 Hastalıklar Bilgisi 2 3 3 - -
İnsan vücudunun genel yapısı, hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri, organ ve sistemleri, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım ve üreme organları ve işlevleri, sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etyioloji, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 2 - -

Dönem 3

DYLZ200 Yaz Stajı 3 Kredisiz - - -
20 iş günününü kapsayan diyaliz ünitelerinin bulunduğu sağlık kurum ve hastanelerde diyaliz hastalarına yönelik yapılan pratik uygalama
DYLZ205 Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı Ve Bakımı - II 3 6 4 4 -
Diyaliz makinesinin temel özellikleri, diyaliz sistemi ekipmanları, su arıtma sistemleri. Diyaliz makinesi dezenfeksiyon sistemleri, Na ve UF profilleri, diyaliz seteleme, membran yerleşimi ve bağlantıları.
DYLZ207 İç Hastalıkları ve Nefroloji 3 3 3 - -
Kronik böbrek hastalığının tanımı ve nedenleri, böbrek yetmezliğinde metabolik değişiklikler (Hipertansiyon, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi, renal osteodisirofi, hemotopoietik sistem, GİS, immun sistem), KBY’de konservatif tedaviler, renal replasman tedavilerine genel bakış, endikasyon ve kontrendikasyonlar, akut böbrek yetmezliği, nefrotik ve nefritik sendrom.
FZTR153 Mikrobiyolojiye Giriş 3 2 2 - -
Mikrobiyoloji ve parazitoloji alanında genel bilgi. Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, özel çevrelerin mikrobiyolojisi, insan vücudunun normal mikrop florası, konak parazit ilişkileri, mikroorganizmaların bulaşma yolları, temel immün mekanizma, sterilizasyon, dezenfeksiyon uygulama yöntemleri.
SGBL105 Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik 3 2 2 - -
Etik kavramı, temel etik ilkeleri, etik türleri, kalite standartları, işletmelerde yaşanan etik sorunlar, etik ve hasta şikâyetleri, turizm sektöründe ortaya çıkan kusurlu hizmetlerin değerlendirilmesi.
ENGL161 Temel İngilizce I 3 3 3 1 -
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 3 3 3 - -

Dönem 4

DYLZ206 Mesleki Uygulama 4 6 - 12 -
Bir akademik dönemi kapsayan ve diyaniz ünitelerinin bulunduğu hastane veya sağlık kuruluşlarında diyaliz hastalarına yönelik teorik bilgileri pekiştirmek için pratik uygulamalar.
ENGL162 Temel İngilizce II 4 3 3 1 -
FZTR160 Sağlık Kurumlarında İletişim Hizmetleri 4 2 2 - -
İletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, ekip içi çatışma konuları.
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 4 3 3 - -
AE02 Alan seçmeli ders 4 3 3 - -
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 4 3 3 - -
Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe
Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS

Dönem 1

DYLZ107 Diyalize Giriş 1 4 4 - -
Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında takip ve bakımına yönelik kaliteli bir hizmet sunabilmek için bilgi ve beceriler. Sağlık uygulamalarındaki temel kavramlar, insan, sağlık/hastalık ve çevre kavramları, etik karar verme süreci.
DYLZ109 Temel Mesleki Uygulamalar 1 4 3 2 -
Sağlık ekibi, temel insan gereksinimleri, temel özbakım uygulamaları ve özbakıma ilişkin özellikler, postür ve vücut mekaniklerinin temel ilkeleri, Vücut mekaniklerini ve yatış pozisyonları, bireyin mobilize edilmesinin gerekçesi ve önemi, tıbbi ve cerrahi asepsi kuralları, yaşam bulgularının normalden sapma durumları, ilaç uygulama yolları ve güvenli ilaç uygulama ilkeleri.
FZTR151 Anatomiye Giriş 1 3 2 2 -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.
FZTR152 Fizyolojiye Giriş 1 2 2 - -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
FZTR223 Sağlık Terminolojisi ve Kavramları 1 2 2 - -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.
ITEC115 Bilgisayara Giriş 1 3 2 2 -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dönem 2

DYLZ108 Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı ve Bakımı - I 2 5 4 2 -
Diyaliz makinesini tanıma, diyaliz makinesinin temel özellikleri I, diyaliz makinesinin temel özellikleri II, diyaliz setleme, membran yerleşimi, membran yerleşimi, diyaliz makinesinin gerekli bağlantıları, diyaliz makinesinin gerekli bağlantıları, diyaliz makinesi dezenfeksiyon sistemleri, Na ve UF profilleri, Na ve UF profillerinin öğretilmesidir.
DYLZ110 Diyalizde Farmakoloji 2 3 3 - -
Hemodiyaliz ve periton diyalizi, böbrek transplantasyonu gibi tedavi yöntemleri hakkında bilgi. Sağlık kurumlarına hasta kabul çeşitleri ve hasta kabulünde sorumluluklar, hasta güvenliğinin önemi, enfeksiyon kontrolü ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, ağrı yönetimi, sıvı elektrolit dengesinin sürdürülmesi, terminal dönem hasta bakımında dikkat edilecek noktalar.
DYLZ112 İleri Diyaliz 2 3 3 - -
Farmakolojiya giriş ve tanımlar, farmakolojinin inceleme alanı, bölümler; formasötik şekiller ve ilaç uygulama yolları; farmakokinetik özellikler; ilaç yan etkileri ve toksit etkiler, zehirlenmeler ve tedavileri; otonom sinir sistemi ilaçları, Kardiyovasküler sistem ilaçları, reçete bilgisi.
BESD161 Temel Beslenme İlkeleri 2 2 2 - -
Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenme.
SGBL108 Hastalıklar Bilgisi 2 3 3 - -
İnsan vücudunun genel yapısı, hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolitler, doku ve tipleri, organ ve sistemleri, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım ve üreme organları ve işlevleri, sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etyioloji, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 2 - -

Dönem 3

DYLZ200 Yaz Stajı 3 Kredisiz - - -
20 iş günününü kapsayan diyaliz ünitelerinin bulunduğu sağlık kurum ve hastanelerde diyaliz hastalarına yönelik yapılan pratik uygalama
DYLZ205 Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı Ve Bakımı - II 3 6 4 4 -
Diyaliz makinesinin temel özellikleri, diyaliz sistemi ekipmanları, su arıtma sistemleri. Diyaliz makinesi dezenfeksiyon sistemleri, Na ve UF profilleri, diyaliz seteleme, membran yerleşimi ve bağlantıları.
DYLZ207 İç Hastalıkları ve Nefroloji 3 3 3 - -
Kronik böbrek hastalığının tanımı ve nedenleri, böbrek yetmezliğinde metabolik değişiklikler (Hipertansiyon, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi, renal osteodisirofi, hemotopoietik sistem, GİS, immun sistem), KBY’de konservatif tedaviler, renal replasman tedavilerine genel bakış, endikasyon ve kontrendikasyonlar, akut böbrek yetmezliği, nefrotik ve nefritik sendrom.
FZTR153 Mikrobiyolojiye Giriş 3 2 2 - -
Mikrobiyoloji ve parazitoloji alanında genel bilgi. Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, özel çevrelerin mikrobiyolojisi, insan vücudunun normal mikrop florası, konak parazit ilişkileri, mikroorganizmaların bulaşma yolları, temel immün mekanizma, sterilizasyon, dezenfeksiyon uygulama yöntemleri.
SGBL105 Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik 3 2 2 - -
Etik kavramı, temel etik ilkeleri, etik türleri, kalite standartları, işletmelerde yaşanan etik sorunlar, etik ve hasta şikâyetleri, turizm sektöründe ortaya çıkan kusurlu hizmetlerin değerlendirilmesi.
ENGL161 Temel İngilizce I 3 3 3 1 -
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 3 3 3 - -

Dönem 4

DYLZ206 Mesleki Uygulama 4 6 - 12 -
Bir akademik dönemi kapsayan ve diyaniz ünitelerinin bulunduğu hastane veya sağlık kuruluşlarında diyaliz hastalarına yönelik teorik bilgileri pekiştirmek için pratik uygulamalar.
ENGL162 Temel İngilizce II 4 3 3 1 -
FZTR160 Sağlık Kurumlarında İletişim Hizmetleri 4 2 2 - -
İletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, ekip içi çatışma konuları.
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 4 3 3 - -
AE02 Alan seçmeli ders 4 3 3 - -
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 4 3 3 - -