Skip Navigation LinksRadiotherapy

Radyoterapi

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe

Genel Bilgi

Radyoterapi Bölüm’ünün misyonu ; kanser tedavisinde önemli bir tedavi yolu olan radyoterapi alanında, uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek etken, etkili ve nitelikli yardımcı eleman yetiştirmektir.

Radyoterapi Bölüm’ünün vizyonu ; hızlı değişen dünya koşulları içerisinde, programlarımızı sürekli olarak güncelleştirerek, bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermektir.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, radyoterapi hizmetlerinde kullanılmakta olan araçlar ve ekipmanlardaki hızlı gelişmeler, meslek elemanlarının her geçen gün daha fazla bilgi sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle üniversitemizdeki Radyoterapi programı günümüzdeki teknolojik gelişim, küreselleşme, ve artan rekabet ortamına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitim / Öğrenim

Radyoterapi Teknikerliğinin eğitimi, ön lisans düzeyinde iki yıldır. İlk yıl teorik dersler, ikinci yıl uygulamalı eğitim ağırlık taşımaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler “ Radyoterapi Teknikeri “ ünvanı alacaktır. Radyoterapi Teknikeri; radyoterapi uzmanının direktifi ve sağlık fizikçisi ve/ veya uzmanının ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan ışınlı tedaviyi uygulamakla yükümlü sağlık personelidir. Bu programı tamamlayacak öğrenciler, istedikleri takdirde Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) uygun gördüğü üst programlara da geçiş yapabileceklerdir. Günümüzde TC ve KKTC’de Onkoloji Hastanelerinin/Kliniklerinin bulunması, özel teşhis merkezlerinin sayısının gün geçtikçe artması radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte çalışacabilecek radyoterapi teknikerlerine ihtiyacı da artırmaktadır. Radyoterapi Programının adada bir ilk olması bu alandaki ihtiyacın karşlanmasına katkıda bulunmakla beraber Radyoterapi Programından mezun olacak olan öğrencilerimiz de kazandıkları niteliklerle, hem özel sektörün hem de kamu sektörünün öncelikli olarak aradığı kişiler arasında yer alabileceklerdir.

Olanaklar

Radyoterapi Programının, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alması, bölüme önemli avantajlar sağlamaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan diğer bölümler ile işbirliği içerisinde olunması ve bina içerisinde yer alan son teknolojiyle donatılmış labaratuvarların ve merkezlerin bulunması Doğu Akdeniz Üniversite’sindeki Radyoterapi Programını ayrıcalıklı kılmaktadır. Bunların yanında, mesleki dersler için Türkiye’deki üniversiteler ( Hacettepe Universitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi) ve KKTC Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği KKTC kamuda ve/veya özel sektörde çalışan meslek mensuplarından gerek ders anlatımı gerekse stajlar konusunda mevcut olanaklara ek olarak destek alınacaktır.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 2172
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

 

  Ders İçerikleri

 


Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe
Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS

Dönem 1

RADY105 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji 1 2 2 - -
Anterior, prone, dekubitus, frontal, santral, apikolordotik, bilateral, distal, konjenital, etiyoloji konularının ele alınacağı radyolojik terimler.
FIZK105 Genel Fiziğe Giriş 1 2 2 - 2
FZTR152 Fizyolojiye Giriş 1 2 2 - -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
SGBL105 Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik 1 2 2 - -
Etik kavramı, temel etik ilkeleri, etik türleri, kalite standartları, işletmelerde yaşanan etik sorunlar, etik ve hasta şikâyetleri, turizm sektöründe ortaya çıkan kusurlu hizmetlerin değerlendirilmesi.
FZTR151 Anatomiye Giriş 1 3 2 2 -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.
ENGL161 Temel İngilizce I 1 3 3 1 -
ITEC115 Bilgisayara Giriş 1 3 2 2 -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 2 - -

Dönem 2

FZTR206 Tıbbi Dökümantasyon 2 2 2 - -
Bu ders öğrencilere doküman,dokümantasyon,tıbbi dokümantasyon,tıbbi dokümantasyonun tarihçesi,arşiv ve hastane arşivleri konusunda bilgi verir.Hastalıkların ve ameliyatların uluslararası sınıflandırma sistemleri,sağlık enformasyon sistemleri,yataksız sağlık kuruluşlarına ilişkin tıbbi doküman ve dokümantasyon konularında bilgi verir.
RDYT104 Röntgen Cihaz Yapısı ve Fizik Prensipleri 2 4 4 1 -
Nükleer transformasyonlar, X-ışınlarının üretilmesi, İyonizan radyasyonun etkileşimleri, İyonizan radyasyonun ölçümü, X-ışınlarının kalitesi ve absorbe doz ölçümü, Doz hesaplamaları, Tedavi planlama: İzodoz eğrileri, Tedavi Planlama: Hasta Datası, Düzeltmeler ve Setup, Tedavi planlama: Alan şekillendirme, cilt dozu ve bitişik alanlar, Elektron tedavisi, Brakiterapi, Kalite Kontrol, Modern radyoterapi teknikleri: 3B-konformal radyoterapi, IMRT, IGRT, stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi, X ışınının oluşumunun, X ışını tüpünün yapısı ve işleyişinin, röntgen cihazının yapısının, işlevinin ve kullanımının öğrenilmesi., Röntgen ve X Işınlarının Elde Edilmesi ve Karakterleri, X Işınının Radyolojik Tanıda Kullanılmasını Sağlayan Özellikleri, X ışınlarının Kalitesi Kantitesi ve Bunları Etkileyen Faktörler, Görüntü Oluşumu , Görüntü Oluşumunu Etkileyen Faktörler, X Işını Tüpünün Yapısı -Elemanların Özellikleri, Tüpün Isı Kapasitesi ve Tüp Hasarlarına Neden Olan Faktörler-Önlemler,Röntgen Cihazlarının Yapısı ve Çalışması, Röntgen Cihazının Elektrik Devreleri Ve Çalışma Prensipleri, Saçılmış Radyasyon, Işın Sınırlayıcı Cihazlar
RDYT106 Radyoterapi Cihazları 2 2 2 - -
X-ışınlarının üretilmesi, Konvansiyonel simülatör cihazı, Bilgisayarlı tomografi simülatörü, Kobalt 60 teleterapi ünitesi, Lineer hızlandırıcı, EPID ve benzeri IGRT sistemleri, Cyberknife, Novalis, Mold odası, Brakiterapi cihazları.
RDYT102 Simülasyon Tekniği - I 2 3 2 2 -
Simülasyona giriş: tanımlar, Tüm beyin simülasyonu, Palyatif kemik metastazlarında simülasyon, Basit ön/arka akciğer simülasyonları, Basit ön/arka pelvis simülasyonları, Pelvis box tekniği, Lenfoma simülasyon teknikleri, Pankreas kanseri simülasyonu, Baş-boyun kanserleri simülasyonları, Mide kanseri simülasyonu, SSS tümörleri simülasyonu, Meme kanserleri simülasyonu, Kraniospinal simülasyon, Brakiterapi simülasyonu.
RDYT108 Clinical Oncology 2 2 2 - -
Klinik onkolojiye giriş, Beyin metastazları, Kemik metastazları, orbital tümörler, Baş-boyun kanserleri, Toraks tümörleri, Meme kanserleri, Jinekolojik kanserler, Lenfoma ve lösemiler, Üst Gastrointestinal tümörler, Alt Gastrointestinal tümörler, GÜS tümörleri, Pediatrik tümörler, Yumuşak doku sarkomları ve cilt tümörleri.
ENGL162 Temel İngilizce II 2 3 3 1 -
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 2 3 3 - -
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 2 3 3 - -

Dönem 3

RDYT200 Yaz Stajı 3 Kredisiz - - -
Öğrencilerin kurum ve hastanelerde pratik uygulama yapması amacıyla yapılan, staj, kurum ve hastane sağlık teknikleri ile akademik personel danışmanlığında 4 haftalık sürede yürütülür.
RDYT201 Radyoterapi Kliniği Eğitim Ve Uygulaması 3 6 2 8 -
Radyasyon onkolojisine giriş, preskripsiyon, hasta set-up, simülasyon, immobilizasyon, kalıp dökme, mold odası, radyoterapi cihazları, doz hesaplamalır, dozimetri, tedavi teknikleri, konvansiyonel simülasyon, konvansiyonel tedavi, konformal simülasyon, konformal tedavi, IGRT, IMRT, Stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi, online portal görüntüleme (EPID), port film, kobalt-60 tedavileri, linak tedavileri, linak tedavileri, radyoterapi cihaz yazılımları, IMPAC, PACS, radyoterapi ağ yazılım, solunum izleme, tümör izlemi, cyberknife, bilgisayarlı planlama sistemleri, elktron tedavisi, brakiterapi, brakiterapi planlama.Lineer Akseleratör eğitim, Kobalt-60 teleterapi cihazında eğitim, Robotik radyocerrahi cihazında eğitim.
RDYT203 Bilgisayarlı Tedavi Planlaması 3 3 2 2 -
Bilgisayarlı tedavi planlamaya giriş, SSS tümörlerinde bilgisayarlı planlama, Baş-boyun kanserlerinde bilgisayarlı planlama, Meme kanserlerinde bilgisayarlı planlama, Toraks tümörlerinde bilgisayarlı planlama, Üst GİS tümörlerinde bilgisayarlı planlama, Alt GİS tümörlerinde bilgisayarlı planlama, GÜS tümörlerinde bilgisayarlı planlama, Jinekolojik tümörlerde bilgisayarlı planlama, Yumuşak doku tümörlerinde bilgisayarlı planlama, Pediatrik tümörlerde bilgisayarlı planlama, Lenfomalarda bilgisayarlı planlama, Brakiterapi uygulamalarında bilgisayarlı planlama, Stereotaktik radyoterapi uygulamalarında bilgisayarlı planlama
RADY203 Nükleer Tıp 3 2 2 - -
Nükleer tıptaki cihazların çalışma prensiplerini ve nasıl kullanılacağı, radyoaktif maddeler ve radyofarmasötikler hakkında bilgiler, tetkiklerin yapılma sürecinin açıklanması.
RADY104 Radrasyon Güvenliği ve Radrasyondan Korunma 3 3 2 2 -
Radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyondan internal ve eksternal korunma temel prensipleri, radyasyon ile güvenli çalışma prensipleri.
RDYT210 Dark Room Technics 3 1 1 - -
Karanlık odanın özellikleri, Banyo tanklarının yapısı, kasetlerin yapı ve özellikleri, film çeşitleri, ranfansa, ranfansatörler, banyo malzemesi ve kimya.
RDYT212 Simülasyon Tekniği - II 3 2 2 - -
Konformal Simülasyon tekniklerine giriş, BT simülasyon, IGRT, Normal dokuların konturlanması: SSS sistemi, Normal dokuların konturlanması: Toraks, Normal Dokuların Konturlanması: Üst GİS, Normal dokuların konturlanması: Alt Gis ve GÜS, SSS konformal simülasyon, Baş-boyun kanserleri konformal simülasyon, Akciğer kanserleri konformal simülasyon, Gastrointestinal sistem konformal simülasyon, Genitoüriner sistem tümörlerinde konformal simülasyonu, Jinekolojik kanserlerde konformal simülasyon, Meme kanserlerinde konformal
AE02 Alan seçmeli ders 3 3 3 - -
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 3 3 3 - -

Dönem 4

RDYT202 Radyoterapide Klinik Uygulamalar 4 15 3 24 -
Radyasyon onkolojisine giriş, preskripsiyon, hasta set-up, simülasyon, immobilizasyon, kalıp dökme, mold odası, radyoterapi cihazları, doz hesaplamalır, dozimetri, tedavi teknikleri, konvansiyonel simülasyon, konvansiyonel tedavi, konformal simülasyon, konformal tedavi, IGRT, IMRT, Stereotaktik radyocerrahi/radyoterapi, online portal görüntüleme (EPID), port film, kobalt-60 tedavileri, linak tedavileri, linak tedavileri, radyoterapi cihaz yazılımları, IMPAC, PACS, radyoterapi ağ yazılım, solunum izleme, tümör izlemi, cyberknife, bilgisayarlı planlama sistemleri, elktron tedavisi, brakiterapi, brakiterapi planlama.Lineer Akseleratör eğitim, Kobalt-60 teleterapi cihazında eğitim, Robotik radyocerrahi cihazında eğitim uygulamaları