Skip Navigation LinksMedical-Imaging-Techniques

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nın amacı; 2 yıllık eğitim sürecinde hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan Radyodiagnostik alanında ve Radyoterapi’de radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Genel Bilgi

Bu programda; temel olarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike uygun olarak hazırlayıp, pozisyonlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, radyoterapi teknikleri, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim / Öğrenim

Programımızda; güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek katma değer meydana getirebilecek öğrenciler yetiştirmek için, kendi üniversite kadromuzla birlikte Türkiye’deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınacaktır. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan programımızdan mezun olacak nitelikli sağlık elemanı KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir.

Olanaklar

Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca Üniversitemiz; ‘Kültür ve Aktivite Merkezi,’ kapalı spor salonu, açık tenis kortları, halı saha, futbol ve atletizim için saha ve deniz tesisleriyle, öğrencilerine boş zamanlarda sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nı tamamlayanlara ön lisans diploması ile birlikte ‘Sağlık Teknikeri’ (Radyoloji Teknikeri) ünvanı verilir. Mezunlar devlet, özel hastaneler ve görüntüleme merkezleri ile muayenehanelerde hekim tarafından belirlenen şekilde film çekebilir, ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlayıp, uygulayabilirler.

Bugün gerek KKTC’de gerekse TC’de sağlık sektörünün öneminin artmasına paralel olarak, açılan hastane ve özel görüntüleme merkezi sayısı da artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmakta ve bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 2172
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

  Ders İçerikleri

 

Derece: A.D.
Süre (Yıl): 2
Dil: Türkçe
Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS

Dönem 1

RADY101 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri - I 1 5 4 3 -
Radyolojide kullanılan konvansiyonel radyolojik görüntüleme yöntemlerinin ve film banyo işlemlerinin öğrenilmesi, hastanın tetkike hazırlanması ve hastaya verilecek radyolojik pozisyonlarda dikkat edilmesi gereken hususların öğrenilmesidir
RADY103 Radyoloji Fiziği 1 2 2 - -
X-ışınları tüpü ve x ışınlarının elde edilmesinde temel fizik prensipleri, radyolojik görüntüleme yöntemleri için fiziksel nicelikler ve tanımlamalar, manyetik alan ve manyetik rezonans fiziği, atom, Bohr atom modeli, radyasyon, radyoaktivite, radyasyon ve doku etkileşimi, fluroskopi fiziği, bilgisayarlı tomografi fiziği, ultrason fiziği.
RADY105 Tıbbi ve Radyolojik Terminoloji 1 2 2 - -
Anterior, prone, dekubitus, frontal, santral, apikolordotik, bilateral, distal, konjenital, etiyoloji konularının ele alınacağı radyolojik terimler.
FZTR151 Anatomiye Giriş 1 3 2 2 -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.
FZTR152 Fizyolojiye Giriş 1 2 2 - -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
ENGL161 Temel İngilizce I 1 3 3 1 -
ITEC115 Bilgisayara Giriş 1 3 2 2 -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dönem 2

RADY102 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri - II 2 5 4 3 -
Floroskopik görüntüleme, mamografi ve anjioygrafi için hastayı hazırlamak, floroskopi, mamografi ve anjiyografi sistemlerini çekim için hazırlayabilme, görüntüleme teknik becersini başarmak.
RADY104 Radrasyon Güvenliği ve Radrasyondan Korunma 2 3 2 2 -
Radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyondan internal ve eksternal korunma temel prensipleri, radyasyon ile güvenli çalışma prensipleri.
RADY106 Radyolojik Anatomi 2 3 2 3 -
Konvansiyonel, dijital, floroskopik ve kesitsel olarak elde edilen radyografik görüntüler üzerinde kas iskelet sistemi ve çeşitli organ sistemlerinin anatomik yapıları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
FZTR160 Sağlık Kurumlarında İletişim Hizmetleri 2 2 2 - -
İletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, ekip içi çatışma konuları.
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 2 - -
ENGL162 Temel İngilizce II 2 3 3 1 -
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 2 3 3 - -

Dönem 3

RADY200 Yaz Stajı 3 Kredisiz - - -
20 iş günününü kapsayan diyaliz ünitelerinin bulunduğu sağlık kurum ve hastanelerde radyoloji hastalarına yönelik yapılan pratik uygalama.
RADY201 Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri - III 3 5 4 3 -
Manyetik rezonans görüntüleme parametreleri, görüntü kalitesi ve işlemleri, manyetik rezonans görüntüleme için hasta ve kontrast madde hazırlığı, ultrasonografi için hazırlık ve özel ultrasonografi uygulamaları ve bilgisayarlı tomografi ve DEXA görüntüleme için gerekli hazırlıkların yapabilme beceresini kazandırmak.
RADY203 Nükleer Tıp 3 2 2 - -
Nükleer tıptaki cihazların çalışma prensiplerini ve nasıl kullanılacağı, radyoaktif maddeler ve radyofarmasötikler hakkında bilgiler, tetkiklerin yapılma sürecinin açıklanması.
RADY205 Radyoterapi 3 2 2 - -
Kanser tedavi yöntemleri, radyoterapi uygulama yöntemleri, tümör yerleşimlerine göre radyoterapi planlama ve tedavi teknikleri, radyoterapi uygulamalarından kaynaklanan yan etkilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
HMSR163 Temel İlk Yardım 3 2 2 - -
Acil yaralanma, ilk yardımın tanımı, önemi, ilkeleri, ilk yardım çantası, kanamalar, şok ve çeşitleri, yaralanmalar, cpr (kardiyo- pulmoner resüsitasyon), yabancı cisim aspirasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalar, yanıklar, sıcak ve soğuğa maruz kalma, zehirlenmeler, tıbbi durumlarda ilk yardım, geriatrik aciller ve ilk yardım.
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 3 3 3 - -
AE02 Alan seçmeli ders 3 3 3 - -
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 3 3 3 - -

Dönem 4

RADY202 Radyolojide Klinik Uygulamalar - I 4 5 1 8 -
30 günde radyolojide kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerinin, film banyo işlemlerinin, floroskopiik ve mamografik görüntüleme tekniklerinin, kontrast madde reaksiyonlarının ve dikkat edilmesi gereken hususlar ın öğrenilmesi.
RADY204 Radyolojide Klinik Uygulamalar -II 4 5 1 8 -
30 günde anjiyografi hazırlıklarını yapabilme ve görüntü elde edebilme becerisini kazandırmak, manyetik rezonans görüntüleme için hasta ve kontrast madde hazırlığı ve DEXA görüntüleme için gerekli hazırlıkları yapabilme beceresini kazandırmayı hedeflemektedir.
RADY206 Radyolojide Klinik Uygulamalar -III 4 5 1 8 -
30 günde bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi görüntüleme teknikleriiçin gerekli bilgi ve uygun hazırlıkları yapabilme becerisini kazandırmak ve dikkat edilmesi gereken hususların öğrenilmesi