Skip Navigation LinksNews
List All News Articles

Assist. Prof. Dr. Ender Angın, Assist. Prof. Dr. Berkiye Kırmızıgil and Assist. Prof. Dr. Gözde İyigün qualified as an Associate Professor by meeting the EMU criteria

Assist. Prof. Dr. Ender Angın, Assist. Prof. Dr. Berkiye Kırmızıgil and Assist. Prof. Dr. Gözde İyigün qualified as an Associate Professor by meeting the EMU criteria
Published Date: Tuesday, 7 July 2020