Skip Navigation LinksHemşirelik-Bölümü-Ders-İçerikleri

Hemşirelik Bölümü Ders İçerikleri

HMSR108   Hemşirelikte Temel Kavramlar

Kavramlar hakkında genel bilgi, hemşirelik, holistik görüş ve insan, çevre ve insan, sağlık ve hastalık, hasta güvenliği, stress, anksiyete ve adaptasyon, uyku ve dinlenme, ağrı.

Kredi: ( 3 / 1 / 0 ) 3

HMSR203    Hemşirelik Esasları

Hemşirelik bakımında yer alan temel kuram ve kavramlar doğrultusunda hemşirelik bakımı ilke ve yöntemleri ele alınır ve bu kapsamda doku bütünlüğü, ilaçların uygulanması, sağlıklı ve hasta bireyin hijyen, hareket, solunum, sıvı, beslenme, boşaltım gereksiniminin karşılanması, perioperatif bakım, kayıp, ölüm ve hemşirelikte sistematik yaklaşım konuları ve uygulama yer alır.

Kredi: ( 4 / 3 / 7)6

HMSR205    Hemşirelikte İletişim

Bu ders, iletişim kavramı, iletişimin insan ilişkilerindeki önemi ve iletişimi etkileyen faktörleri, insanın temel özellikleri ve gereksinimleri, bilişsel yönüyle insan ve duygulanım süreci, benlik, beden imajı, benlik saygısı, kimlik kavramı, kendini tanıma ve farkındalık, insan davranış özellikleri, grup dinamikleri ve gruplarda iletişim, terapötik iletişim ve empati, öfke yönetimi, kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışma yönetim stratejileri, özel durumlarda iletişim kurma ve bütün bu bilgilerin hemşirelik alanında kullanımını, kavraması ve hemşirelik bakımnda uygulanması konularını içerir.

Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3

HMSR207   Hasta Eğitimi

Bu ders, hasta eğitiminde temel kavramlar, hasta eğitiminin amacı ve ilkeleri, hasta eğitimini etkileyen faktörler, hastalıklarla başetme süreci, hemşirenin hasta eğitimcisi rolü, hasta eğitiminde gereksinimlerin belirlenmesi,  hasta eğitiminin planlanması, hasta eğitimi için materyal geliştirme, hasta eğitiminin uygulanması, hasta eğitiminin değerlendirilmesi konularını içerir.

Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3

HMSR206   İç Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, öğrencinin sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalıkların erken tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyonu, hastanın ve ailenin eğitimi konularında bilgi edinmesini ve uygulama becerisi kazanmasını amaçlamaktadır. Dersin kapsamında hemşirelik süreci, sıvı-elektrolit dengesi, asit baz dengesi ve dengesizlikleri, şok ve hemşirelik bakımı, sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı konuları ve uygulamaları yer almaktadır.

Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6

HMSR208  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, temel sağlık hizmetleri anlayışı doğrultusunda cerrahinin temel ilkeleri, sistemlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hastanın sağlığını yeniden kazanabilmesi ve sürdürebilmesi için uygulamalı olarak bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacı ile gerekli hemşirelik bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırır.

Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6

HMSR210 Sağlığın Değerlendirilmesi

Bu dersin kapsamında; hemşirelik bakımı için sağlığın değerlendirilmesi, hemşirelik bakımı için sağlık hikayesinin alınması, fiziksel muayene becerileri, fiziksel değerlendirmeye hazırlık, genel değerlendirme, hemşirelik bakımı için fizyolojik sistemlerin değerlendirilmesi, hemşirelik verilerinin kaydedilmesi ve analizi konuları yer alır.

Kredi: ( 2 / 2 / 0 ) 3

HMSR212  Sağlık Kurumlarında Radyasyon Güvenliği

Bu dersin kapsamında; radyasyon nedir ve oluşumu, radyasyonun zararları, radyasyonun gebelere ve çocuklara olan zararları, radyasyon kazaları, radyasyon kazalarında önlemler, radyasyondan korunmada kişisel önlemler, radyasyondan korunmada kurumsal önlemler, radyasyon çeşitleri konuları yer alır.

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2

HMSR214  Hemşirelik Tarihi ve Sağlık Mevzuatı

Dersin kapsamında sağlıkla ilgili inanç ve uygulamaların tarihsel süreci, hemşirelik mesleğinin Dünya'da, KKTC'de ve TC'de tarihsel gelişimi, KKTC'de ve TC'de sağlık ve hemşirelik ile ilgili yasa, yönetmelik ve yasal düzenlemeler konuları yer alır.

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2

HMSR305  Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, çocukluktan yaşlılığa kadar olan dönemde kadına, bebeğine, ailesine ilişkin sağlık bakımının sürdürülmesine ve jinekolojik rahatsızlıklarda hemşirelik bakımına odaklanır. Dersin kapsamında, kadın sağlığı ve jinekoloji hemşireliği, üreme sağlığı ve hemşirenin rolü, normal ve riskli yenidoğan, gebelik, doğum ve sonrası hemşirelik bakımı, üreme sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı ile uygulama yer alır.

Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6

HMSR307  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders öğrencinin, holistik hemşirelik yaklaşımı çerçevesinde çocuğun doğumdan ergenlik dönemi sonuna kadar normal büyüme ve gelişim özellikleri ve sağlıktan sapma durumlarını sistemlere göre inceleyerek, değerlendirebilmesini amaçlar. Dersin kapsamında, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu, pediatri hemşireliğinde temel kavramlar, aşılama, büyüme–gelişme ve bozuklukları, beslenme, sistemler ve hemşirelik bakımı konuları ile uygulama yer alır.

Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6

HMSR309  Yaz Stajı - I

Bu derste ulusal ve/veya uluslararası sağlık bakım ortamlarında gerçekleştirilecek hemşirelik bakım uygulamaları yer alır.

Kredi: ( 0 / 0 / 0 ) 0

HMSR306  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bu ders, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesine yönelik kavramsal bilgileri ve ruh sağlığını etkileyen değişkenleri dikkate alarak fiziksel, sosyal ve ruhsal sorunları önleyici, iyileştirici, rehabilite edici hemşirelik yaklaşımları becerisi kazanmayı ve bireyin baş etme güçlerini geliştirmeyi uygulamalı olarak öğretir. Dersin kapsamında, psikiyatri hemşireliğinin felsefesi, amacı, ruh sağlığı ve hastalıkları alanındaki temel kavram, kuram ve yasalar, yetişkin ve çocuk ruh sağlığı sorunları, tedavisi ve hemşirelik bakımı, konuları ve uygulama yer almaktadır.

Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6

HMSR308  Toplum Sağlığı Hemşireliği

Bu ders, alanda çalışacak hemşire öğrenciye, birey, aile ve topluma temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde evde ve hastane dışı kurumlarda hemşirelik hizmeti yapabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırır. Dersin kapsamında dünyada, KKTC ve Türkiye' de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, temel sağlık hizmetleri ve felsefesi, halk sağlığı hemşiresinin rolü ve görevleri, evde bakım, ana çocuk sağlığı, çevre sağlığı, iş sağlığı, okul sağlığı hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin rolü ve önemi konuları ve uygulama yer almaktadır.

Kredi: ( 4 / 3 / 7) 6

HMSR310  Hemşirelikte Araştırma

Bilim ve araştırma, araştırma süreci, hemşirelikte araştırmanın önemi, hemşirelik araştırması ve uygulamada araştırma kullanımı, araştırma tasarımları, araştırmada örnekleme, veri toplama yöntemleri, araştırma raporunun yazımı ve sunumu, araştırmacıların etik sorumlulukları ve kanıta dayalı hemşirelik konuları yer almaktadır.

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3

HMSR312  Geriatri Hemşireliği

Bu ders öğrencinin geriatri alanında bilgi sahibi olmasını ve yaşlı bireyin bakım sorunlarını saptayabilme ve uygun girişimleri planlayıp uygulayabilme becerisi kazandırır. Dersin kapsamında yaşlılık tanımı ve sınıflandırılması, yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve fizyolojik değişiklikler, yaşlılıkta beslenme, ağrı, demans/alzheimer, yaşlılıkta oluşan kazalar ve korunma yolları, yaşlılıkta psikososyal sorunlar, yaşlılıkta yaşam kalitesi ve evde bakım, yaşlı istismarı, geriatri hemşireliği konuları yer alır.

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3

HMSR409  Hemşirelikte Etik

Bu ders, etik ve biyoetiğin kapsamı, etiğin sosyal-kültürel boyutu, felsefi temeli ve yasalarla ilişkisi, başlıca etik teoriler konusunda temel bilgileri, bakım etiği ile hemşireliğin ilişkisinin irdelenmesini, hastane etik kurullarında hemşirenin rolünü, hemşirelik etik kodlarının bilgisini ve hemşirelik uygulamalarında etik karar verebilmeye ilişkin konuları içerir.

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2

HMSR411  Hemşirelikte Eğitim

Bu ders, hemşirelikte eğitiminin yeri, önemi ve ilkeleri, öğrenme öğretme ile ilgili kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler, grup eğitimi, oryantasyon eğitimi ve hizmet içi eğitimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, yetişkin eğitimi ve sağlık eğitimi konuları ile hemşirelik eğitimi uygulamaları yer almaktadır.

Kredi: ( 3 / 2 / 0 ) 4

HMSR413  Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması - I

Bu ders, ulusal ve/veya uluslararası birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık bakım ortamlarında öğrencileri mesleğe hazırlamak üzere kapsamlı hemşirelik girişimleri deneyimi kazandırmaya odaklanır.

Kredi: ( 0 / 0 / 24 ) 3

HMSR415  Yaz Stajı - II

Bu derste ulusal ve/veya uluslararası sağlık bakım ortamlarında gerçekleştirilecek hemşirelik bakım uygulamaları yer alır.

Kredi: ( 0 / 0 / 0 ) 0

HMSR406  Acil Hemşireliği

Bu ders, doğal afetlerde veya savaş anında felakete uğrayan, ani hastalanan ya da her hangi bir kazaya maruz kalan bireylerin yaşamını kurtarmak, sakatlığı önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve becerileri kazandırır. Dersin kapsamında; toplumda afet durumları ve alınması gereken tedbirler, afete müdahalede standartlar, ilkyardımın temel ilkeleri ve acil durumlarda ilkyardım konuları yer alır.

Kredi:  ( 2 / 2 / 0 ) 3

HMSR408  Hemşirelikte Epidemiyoloji

Bu ders, öğrenciye toplumun sağlık düzeyini, hastalıkların sıklık ve dağılımlarını, neden – sonuç ilişkilerini, epidemiyolojinin genel kavramlarını öğretir. Dersin kapsamında, epidemiyolojinin tanımı, genel kavramları, epidemiyolojik ilke ve araştırma yöntemleri, sağlığın ölçülmesi ve demografik veriler, epidemiyolojide kullanılan hızlar ve oranlar, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi konuları yer almaktadır.

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2

HMSR410  Hemşirelikte Yönetim

Bu ders, öğrencilere hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonunda yer alan yönetim aktivitelerine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırır. Dersin kapsamında, yönetimin tanımı, amacı, teorileri, Hemşirelikte Yönetim, yönetici hemşirelerin fonksiyonları, yönetim süreci, organizasyon yapısı, motivasyon, iş doyumu, güç, otorite, değişim, problem çözme, karar verme, etik ve yönetim, hemşirelik yönetiminde yasal konular ve kalite sağlama konuları ve uygulamaları yer almaktadır.

Kredi: ( 4 / 2 / 0 ) 5

HMSR412  Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması - II

Bu ders, ulusal ve/veya uluslararası birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık bakım ortamlarında öğrencileri mesleğe hazırlamak üzere kapsamlı hemşirelik girişimleri deneyimi kazandırmaya odaklanır.

Kredi: ( 0 / 0 / 24 )

Ders Tanımları – II – Türkçe : Diğer akademik birimler tarafından verilen tüm temel dersler

FZTR101 – Anatomi 4 (3,3)

Bu ders, sağlık bilimleri öğrencilerinin, insan anatomisini, vücut sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler ve nöroloji konuları yer almaktadır.

FZTR103 – Fizyoloji 3 (3,0)

Bu derste organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre fizyolojisi, sinir , kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi konuları yer almaktadır

FZTR109 – Histoloji 2 (2,0)

Bu derste, hücre ve insanda bulunan temel dokular incelenmektedir. Dersin kapsamında; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organellerin yapı, işlev ve önemi yanı sıra insanın temel dokuları ve özellikleri konuları yer almaktadır.

PSKL100  Genel Psikoloji

Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve psikolojideki yaklaşımlar, genel kuramlar, ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır: Psikoloji'de araştırma yöntemleri, öğrenme, bellek, güdüler, duygular, bilincin değişik durumları, stres, sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji.

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3

BESD103  Beslenmeye Giriş

Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenmeyi hedeflemektedir.

Kredi: ( 2 / 0 / 0 ) 2

HIST280 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 (2,0)

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa girişi, Mondros Ateşkesi, Atatürk'ün kişiliği ve Samsuna çıkışı, kongreler dönemi ve Kurtuluş Savaşı, Saltanatın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk ilke ve inkılapları, modern Türkiye konuları yer almaktadır

ENGL171 – İngilizce – I  3(3,1)

ENGL 171 dersi ilk yıl birinci dönemde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan İngilizce dersidir. Bu derste hedeflenen öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini destekleyerek hedeflenen dili  Ortak Avrupa Dil Çerçevesinde başlangıç A1 seviyesine ulaştırmaktır.

BESD103 -  Beslenmeye Giriş 2 (2,0)

Yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme ile ilgili temel kavramları öğrenme, besin ögelerinin önemini, tanımını, kimyasal yapısını, kaynaklarını, temel özelliklerini, işlevlerini, sindirimini, emilimini ve metabolizmasını, önerilen günlük alım miktarını öğrenmeyi hedeflemektedir.

ENGL172 - İngilizce – II 3 (3,1)

ENGL 172 dersi ilk yılın birinci döneminde Türkçe eğitim veren bölümlere sunulan ENGL 171 dersini tamamlamış öğrencilerin aldıkları ikinci dönem  İngilizce dersidir. Bu derste hedeflenen öğrencilerin hedeflenen dildeki dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerini daha da geliştirerek Ortak Avrupa Dil Çerçevesinde A2 başlangıç seviyesine ulaştırmaktır.

FZTR110 - Genel Mikrobiyoloji  3 (2,2)

Bu ders, hemşirelik öğrencilerinin mikrobiyoloji ve parazitoloji alanında genel bilgi edinmesini amaçlamaktadır. Ders kapsamında; mikroorganizmaların ve protozoonların  sınıflandırılması, genel yapısı ve özellikleri, temel immünoloji, aşılar ve serumlar konuları yer almaktadır.

FZTR215 -  Hemşireliğe Özel Farmakoloji  3 (3,0)

Bu dersin amacı hemşirelik öğrencisinin farmakoloji ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçlar ve etkileşimleri konusunda bilgi edinmesini sağlamaktır. Farmakolojiye giriş, ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç suistimali ve bağımlılığı, sistemlere yönelik ilaçlar ve etkileri konuları yer almaktadır.

ITEC115 - Bilgisayara Giriş  3 (2,2)

Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda doküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

FZTR106 – Patoloji  2 (2,0)

Bu dersin amacı, öğrencinin patolojinin temel kavram ve kullandığı yöntemler, hastalıkların etiyolojisini ve gelişme mekanizmaları hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Dersin kapsamında; patolojiye giriş, hücre zedelenmesi ve nekroz, akut ve kronik iltihap, hasara karşı hücresel cevap ve yara iyileşmesi konuları yer almaktadır.

BIYO222 – Biyokimya  2 (2,0)

Bu ders, hemşireliğe yönelik; İnsan yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri incelemektedir. Derse ek katkı olarak moleküler genetik ve biyoteknoloji konularından da bilgi aktarmak amaçlanmaktadır. Öğrenciler, biyokimya, ve moleküler genetik konularına has kapsamlı teknikleri prensip ve uygulama alanları ile öğreneceklerdir. Bu konularda donanımlı ve bilinçli hemşirelerler olarak yetişebilmelerine destek olmak hedeflenmektedir

MATE211 -  Biyoistatistik  2(2,1)

İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, istatistiğin sağlık bilimlerinde ve bu konuda yapılan çalışmalarda kullanımı, veri toplama, tanımlayıcı istatistikler, tablo ve grafikler, olasılık ve olasılıksal dağılımlar, örnekleme, hipotez testler, regresyon ve korelasyon analizi. İstatistik kavramı, Temel kavramlar ve betimleyici istatistikler, istatistiksel karşılaştırma yöntemleri, istatistiksel analizler, araştırma tasarımları, veri toplama araçları, yeterlilik ve güvenilirliklerin incelenmesi, ölçekleme ve bilimsel rapor hazırlama.

FZTR403 - Sağlık Bilimlerinde  Araştırma Yöntemleri  3 (3,0)

Bu ders öğrencinin sağlık bilimlerinde araştırmanın önemi ve araştırma sürecinin basamaklarına ilişkin kavramları ilke ve yöntemler konusunda bilgi ve beceri kazanmasını amaçlamaktadır.  Dersin kapsamında, bilim, araştırma, etik, sağlık hizmetlerinde araştırmanın önemi, araştırma probleminin oluşturulması, araştırma tasarım türleri, veri toplama yöntem ve araçları, verilerin değerlendirilmesi ve yazımı konuları yer almaktadır.

PSYC 111 - Psikoloji Bilimi 2 (2,0)

Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal psikoloji. Sosyal hizmette psikolojinin önemi.

MATE131  Hemşirelik İçin Temel Matematik

Matematiğin  temel kavramları, çeşitli sayı sistemlerinde aritmetik işlemler ve uygulamaları. Rasyonel sayilar, irrasyonel sayilar, gercel sayilar, cebirsel ifadeler. Fonksiyonlar, fonksiyon tanımı, fonksiyon kurma yöntemleri,  doğrusal fonksiyonların grafikleri. Oran ve orantı problemleri. Metrik sistemde birimler arası dönüşüm, uzunluk, ağırlık, alan ve hacim ölçüleri, yüzey alanı hesapları. Matrisler, matris çeşitleri, determinant kavramı. Doğrusal denklem sistemleri ve çözümleri.

Kredi: ( 3 / 0 / 0 ) 3

SOSY301  Sağlık Sosyolojisi

Bu dersin amacı öğrencilere sosyoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve sağlığa vurgu yaparak sosyolojideki yaklaşımlar, genel kuramlar, ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır: Sosyolojiye Giriş ve Sosyolojik Düşünme, Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi ve Sosyoloji Teorileri, Sosyolojik Araştırma Yöntemi, Toplumsal Gruplar Ve Formel Örgütler, Sağlık ve toplum, sağlık kurumları, sağlık ve iktidar ilişkileri.

Kredi:  ( 3 / 0 / 0 )3DAÜ Web Siteleri