Skip Navigation LinksAnesthesia0309-7502

Anestezi Programı

Anestezi Programı’nın amacı, ameliyatlarda anestezi işlemlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açılan ilk anestezi bölümü olması, KKTC’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC) anestezi teknikerine olan ihtiyacı karşılaması bakımından önemlidir. Hızla gelişen tıbbi teknoloji, her alanda olduğu gibi anestezide de belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Bu baş döndürücü gelişmeler yanında, KKTC ve TC’de ara eleman olarak tanımlanan anestezi teknisyeni/teknikeri ihtiyacı da aynı şekilde artarak devam etmekte ve özellikle kamu sektöründe anestezi teknisyeni/teknikeri istihdamı, ihtiyacın çok gerisinde kalmaktadır.

Programın Vizyonu

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan bu bölümden mezun olacak nitelikli insan gücü KKTC ve TC’nin anestezi teknikeri ihtiyacına cevap verecektir.

Programın Misyonu

Evrensel değerler ışığında, ülkemizde ve bölgemizde, değişen koşullara uyum sağlayabilen, bilim ve teknolojiden yararlanan, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, ekip çalışmasına uygun, sorun çözme kapasitesi olan, kültürel birikime ve iletişime sahip, insan sağlığına önem veren, toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilen, üretken sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Böylece sağlık sektörünün talep ettiği nitelikli eleman gereksinimi karşılanacaktır.

Genel Bilgi

Anestezi ön lisans programını tamamlayacak olan öğrenciler anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anesteziyoloji gibi meslek derslerini almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, anestezi teknikerleri olarak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim

KKTC ve TC’de anestezi teknikerine olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olduğu öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Anestezi Programı’nın kurulmuş olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir.

TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantajdır.

Olanaklar

  • Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır.
  • Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.
  • Üniversitemiz kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır.
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı (Anesteziyoloji ve reanimasyon), Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin varlığı önemli bir avantajdır.

Aktivitelerimiz/Başarılarımız

‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’, ‘Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi’ aracılığı ile öğretim Üyelerimiz bireysel ve toplumsal hizmetler sunmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında çeşitli TV kanalları ile ortak programlar düzenlenmiş ve yazılı basın aracılığı ile toplumun sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimizin çevre ve doğa ile ilgili konularda bilinçlenmesi konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla her yıl ağaç dikme şenliği düzenlenmekte, Sağlıkile ilgili meslek alanlarına ilk adımı atan yeni öğrencilerimize eğitim hayatlarının ilk yılında düzenlenen geleneksel bir törenle beyaz önlük giydirilmektedir.

Her yıl 7 Nisan’da ‘Dünya Sağlık Günü’ nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca her ay ‘Zirvedekilerle Söyleşi’ adlı aktiviteye ise alanında ses getirmiş isimler davet edilerek öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel konulardaki yenilikleri takip etmeleri sağlanmaktadır. Bu tür aktivitelerimiz düzenli olarak devam etmektedir.

Mezun olanlar;

  • Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
  • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
  • Anestezi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
  • Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
  • Anestezi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
  • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Kariyer Olanakları

Mezunlar, tüm resmi ve özel hastanelerin ameliyathane birimlerinde görev alabilirler.

Günümüzde KKTC ve TC’de bulunan hastanelerin ameliyathane bölümü bulunmaktadır. Bu nedenle hastanelerde eğitilmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastanelerinde, anestezi teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Anesteziyoloji - I (ANES121)

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Anesteziyolojide terminoloji, anestezinin tanımı ve tarihçesi, ameliyathanenin tanımı ve çalışma prensipleri, ayılma odasının tanımı ve tanıtımı, ameliyathanede ekip çalışması, etik ve yasal kurallar, anestezi makinelerinin tanıtımı, anestezi devrelerinin tanıtımı, anestezi makinelerinin korunması, premedikasyon, anestezide kayıt tutma ve önemi hakkında genel bilgiler anlatılır.

Anatomiye Giriş (FZTR151)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.

Fizyolojiye Giriş (FZTR152)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Maddenin Özellikleri, Atomlar ve matter, atoms and atoms, molecules and ions, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu Çözelti Tepkimeleri, Gazlar, Termokimya, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar

Temel İngilizce I (ENGL161)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -

Bilgisayara Giriş (ITEC115)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dönem 2

Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Preoperatif değerlendirme, ameliyat öncesi sıvı-elektrolit dengesinin değerlendirilmesi, premedikasyon, monitorizasyon, entübasyon, ekstübasyon, pozisyon ve komplikasyonlar, derlenme odası, postoperatif ağrıya yaklaşım, anestezi ve ilaçlar (Dopamin-Dobutrex), anestezi ve ilaçlar (Nitrogliserin-Niprus), anestezi ve ilaçlar (Digitaller), anestezi ve ilaçlar (H2 reseptörleri-Antiemetikler), anestezi ve ilaçlar (Esmolol-Propronolol) konuları anlatılır.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Anestezi makineleri ve sistemlerindeki olabilecek arızalar, anestezide kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarımı, sterilizasyonu, sıvılar ve bunların hazırlanışı, ameliyathanede bulunan monitörler ve kateterlerin bakımı, anestezi devrelerinin bakım ve onarımını içermektedir.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Farmakolojiye giriş, ilaç uygulama yolları, farmasötik şekiller, İlaçların farmakokinetiği, ilaçların membranlardan geçişi, ilaçların farmakokinetiği (emilim, dağılım), ilaçların farmakokinetiği (metabolizma, atılım), ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaç etkileşimleri, ilaçların toksik etkileri, ilaç alerjisi, ilaçların etki mekanizmaları, farmakodinamik ile ilgili kavramlar, sıvı-elektrolit tedavisi ve asit-baz bozukluklarının tedavisi, oksijen tedavisi, preanestezik medikasyon, genel anesteziklere giriş, inhalasyon ve intravenöz anesteziklerinin farmakolojik özellikleri
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Mikrobiyoloji ve parazitoloji alanında genel bilgi. Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmaların beslenmesi, üretilmesi, özel çevrelerin mikrobiyolojisi, insan vücudunun normal mikrop florası, konak parazit ilişkileri, mikroorganizmaların bulaşma yolları, temel immün mekanizma, sterilizasyon, dezenfeksiyon uygulama yöntemleri.

Temel İngilizce II (ENGL162)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 3

Yaz Stajı (ANES200)

Kredi: - | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
I. ve II. Yarıyılda edinilen teorik bilgilerin KKTC, TC. ve diğer ülkelerde bulunan devlet hastaneleri ve özel hastanelerin Anestezi ve Reanimasyon bölümleri ile yoğun bakım servislerinde 4 hafta süresince uygulamalı olarak pekiştirilmesi.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Karaciğer hastalıklarında anestezi, endokrin sistem ve anestezi, kardiovasküler cerrahide anestezi, çoğul travmalarda anestezi, KBB cerrahisinde anestezi, pediyatrik anestezi, organ transplantasyonunda anestezi, böbrek hastalıklarında anestezi uygulamaları

Monitörizasyon (ANES223)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Ameliyathanede ve yoğun bakımda monitörizasyonun önemi, solunum sistemi monitörizasyonu, dolaşım sistemi monitörizasyonu, üriner sistem monitörizasyonu, sinir sistemi monitörizasyonu, vücut ısısının monitörizasyonu

İlkyardım (ANES205)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
İnsan vücudu yapı ve işleyişi , temel yaşam fonksiyonları, ilkyardımda temel kavramlar, olay yeri, acil olgu değerlendirme, temel yaşam desteği, yaralanmalar, yara bakımı, kanamalar, kırık,çıkık,burkulma ve incinmeler, ısıya bağlı sorunlar, zehirlenmeler, bilinç bozuklukları, boğulmalar,yabancı cisimler, taşıma teknikleri, sargı teknikleri, ilkyardım çantası
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Enfeksiyonun tanımı ve oluşumu, asepsi, antisepsi, sterilizasyon , sterilizasyon türleri, dezenfeksiyon , dezenfeksiyon türleri, sağlık personelinde el yıkama uygulamaları, eldiven- gömlek giyme, hastane kontrol hizmetlerine bakış ve organizasyon, enfeksiyon kontrol komiteleri, izolasyon , kategoriye özgü izolasyon uygulamaları, sık rastlanılan hastane enfeksiyonları, yoğun bakım enfeksiyonları, sağlık personeline kan yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve korunmak için alınacak önlemler, tıbbi atıkların uygun şekilde atılmaları ve zararsız hale getirilmeleri, enfeksiyon kontrolünde yanlış uygulamalar ve öneriler, hasta hastane sendromu

Üniversite Geneli Seçmeli - I (UE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Üniversite Geneli Seçmeli - II (UE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 4

Kredi: 6 | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 12 | ECTS: -
Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin anestezi ve reanimasyon bölümleri ile yoğun bakım servislerinde uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -
Endotrakeal entübasyon, ventilatörlerin sınıflandırılması ve ayarlama prensipleri, yapay solunum şekilleri ve sınıflandırılması, ventilatörün ayarlanması, standart yapay solunum modları, alternatif yapay solunum modları, nadir solunum desteği modları, yapay solunum uygulaması, yapay solunumun etkileri ve komplikasyonları, monitorizasyon, akciğerlerin bakımı, dolaşım sistemi anatomisi ve fizyolojisi, kalp akciğer makinası ve malzemeleri (Oksijenatörler, Ototransfüzyon), infüzyon pompaları ve malzemeleri, beslenme pompaları ve malzemeleri, doğum odasında resüsitasyon, apne, hipotansiyon ve şok, yeni doğan döneminde sıvı elektrolit tedavisi, yeni doğan konvülsiyonları, respiratuvar distres, perinatal asfeksi
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.

Psikoloji Bilimi (PSYC111)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve psikolojkideki yaklaşımlar, genel kuramlar ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konular içerisinde bellek, öğrenme, stres, sağlık psikolojisi ve sosyal psikoloji gibi başlıklar yer almaktadır.

Alan Seçmeli Dersi I (AE01)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Alan seçmeli ders (AE02)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

DAÜ Web Siteleri